X
تبلیغات
زولا

زندگی از دید پائولو کوئیلو

انسان ها  به شیوه هندیان بر سطح زمین راه  می روند !

با یک سبد در جلو و یک سبد در پشت...

در سبد جلو، صفات نیک خود را می گذاریم و در سبد پشتی، عیبهای خود را نگه می داریم.

به همین دلیل در طول روزهای زندگی خود، چشمان خود را بر صفات نیک خود می دوزیم و فشارها را در سینه مان حبس می کنیم.

در همین زمان بی رحمانه، در پشت سر همسفرمان که پیش روی ما حرکت می کند، تمامی عیوب او را می بینیم .

بدین گونه است که درباره خود بهتر از او داوری می کنیم، بی آن که بدانیم کسی که پشت سر ما راه می رود به ما با همین شیوه می اندیشد.

                                                                پائولو کوئیلو  


جمله روز :  تو ارباب سخنانی هستی که نگفته‌ای، ولی حرفهایی که زده‌ای ارباب تو هستند. (ضرب‌المثل تازی)