X
تبلیغات
زولا

بدون شرح

بدون شرح 

من از مرگ نمی هراسم
هراس من همه از مردن در سرزمینی است
که مزد گورکن از بهای آزادی بیشتر باشد ...

«ارنستو چه گوارا دلاسرنا»